Pelastakaa Lasten vaaliohjelma 2019

1. Yhtäkään lasta ei jätetä
• Pelastakaa Lapset puolustaa erityisesti kaikkein heikoimmassa ja haavoittavimmassa asemassa olevia lapsia Suomessa ja maailmalla.
• Tulevan hallituksen tärkein tehtävä on varmistaa, ettei yhtäkään lasta jätetä.

2. Toisen asteen opinnot maksuttomiksi kaikille
• seuraavalla hallituskaudella tulee päättää toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta niin ammatillisessa koulutuksessa kuin lukiossa.

3. Vähävaraisille perheille erityistä tukea
seuraavalla hallituskaudella tulee:
• tukea lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua harrastuksiin.
• sitoutua vähävaraisten perheiden elämää helpottavaan perhepolitiikkaan, joka pohjaa lapsilta ja lapsiperheiltä saatuun tietoon
• perua lapsiperheiden etuuksiin tehdyt indeksijäädytykset
• huomioida perheiden monimuotoisuus sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä, jotta erityisessä köyhyysriskissä olevien riittävä toimeentulo on turvattu
• palauttaa subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen

4. Lapsivaikutusten arviointi ohjaamaan päätöksiä
seuraavalla hallituskaudella tulee:
• säätää lailla lapsivaikutusten (LAVA) arvioinnin tekemisestä
• edistää lapsen edun mukaista päätöksentekoa sisällyttämällä lapsivaikutusten arviointi osaksi valmistelu- ja päätöksentekoprosesseja
• kiinnittää arvioinnin osana erityistä huomiota haavoittavassa asemassa oleviin lapsiin ja lapsiryhmiin
• arvioida alueellisista eroista ja eri perhetilanteista johtuvat vaikutukset lapsiin ja nuoriin

5. Joustavampi perhevapaamalli
seuraavalla hallituskaudella tulee:
• toteuttaa perhevapaiden uudistus, joka pidentää ansiosidonnaista perhevapaata ensisijaisesti isän osuutta kasvattamalla
• huolehtia, että perhevapaauudistuksessa lapsi tai kumpikaan vanhemmista ei joudu heikompaan asemaan kuin nykyisin

6. Pakolais- ja turvapaikanhakijalasten parempaa suojelua
seuraavalla hallituskaudella tulee:
• korottaa pakolaiskiintiötä
• huolehtia, ettei lapsia oteta säilöön ja vastaanottojärjestelmä on lapsen edun mukainen
• taata lapsen etu ja oikeusturva vastaanotto- ja turvapaikkaprosessissa kaikissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa
• turvata lapsen etu palautuksissa
• edistää yksin maahan tulleiden lasten mahdollisuutta perheenyhdistämiseen
• varmistaa yksin Suomeen tulleille lapsille mahdollisuus perhehoitoon
• vaikuttaa EU:n laajuiseen turvapaikkapolitiikkaan, joka suojelee liikkeellä olevia lapsia.

7. Lastensuojelun resurssit ja laatu on taattava
seuraavalla hallituskaudella tulee:
• varmistaa lastensuojelun laatu ja resurssit
• jatkaa palveluiden painopisteen siirtämistä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen
• turvata oikeus oikea-aikaisiin, sopivimpiin ja laadukkaisiin palveluihin valtakunnallisesti
• päättää selkeistä sosiaalihuoltolain mukaisista lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun prosesseista
• laatia yhtenäiset ja sitovat kriteerit lastensuojelun palveluiden laadulle ja kilpailutukselle
• nostaa jälkihuollon ikäraja 25 ikävuoteen.

8. Maailman lapset tarvitsevat globaalia vastuunkantoa
seuraavalla hallituskaudella tulee
• perustaa kehityspolitiikka äärimmäisen köyhyyden vähentämiselle ja ihmisoikeusperustaisuudelle
• taata haavoittavimmassa asemassa olevien lasten oikeudet Suomen kehityspolitiikassa
• nostaa merkittävästi kehitysrahoitusta ja sitoutua aikatauluun, jolla kehitysrahoitus nousee 0.7.prosenttiin bruottokansantulosta vuoteen 2030 mennessä
• ohjata 0.2 prosentin bruttokansantulo-osuus kehitysrahoituksesta kaikkein köyhimmille maille
• vahvistaa kansalaisyhteiskunnan roolia kehitysyhteistyössä ohjaamalla 15% kehitysrahoituksesta järjestöille

9. Sota lapsia vastaan on lopetettava
seuraavalla hallituskaudella tulee:
• ottaa kantaa kansainvälisen oikeuden rikkomuksia vastaan ja toimia rikkomuksiin syyllistyneiden tuomiseksi oikeuden eteen
• nostaa lasten suojelu konflikteissa humanitaarisen rahoituksen keskiöön
• parantaa humanitaarisen rahoituksen tehokkuutta monivuotisen rahoituksen avulla
• kiristää Suomen aseviennin kriteerejä niin, ettei sotaa käyviin maihin enää viedä sotamateriaaleja

10. Suomi yritysvastuun edelläkävijäksi – Lapsen oikeuksien kunnioittaminen ei voi olla vapaaehtoisuuden varassa
seuraavalla hallituskaudella tulee:
• säätää laki yritysten ihmisoikeushuolellisuusvelvoitteesta.
• lisätä yritysvastuutyön virkamiesresursseja erityisesti ulkoministeriössä.
• osallistua aktiivisesti yritysten ihmisoikeusvastuuta käsitteleviin kansainvälisiin prosesseihin.

11. Suojellaan lapsia seksuaaliväkivallalta
seuraavalla hallituskaudella tulee:
• lisätä resursseja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja siihen liittyvään koulutukseen, ml. lasten turvataitoihin.
• lisätä poliisin ja syyttäjän resursseja sekä poliisin valtuuksia – rikosprosessin kesto on lapsiuhrin osalta kestämätön,
• taata rikosten uhriksi joutuneille lapsille ammattitaitoinen, laadukas ja alueellisesti yhdenvertainen hoito – lapset eri puolilla maata eivät nykyisin ole samassa asemassa.
• kiirehdittävä seksuaalirikoslain uudistusta – keskiössä erityisesti rangaistusten tiukentaminen ja poliisin valtuudet sekä uhriksi joutuneiden lasten aseman huomioiminen.